O nás

Projekčná kancelária TATRY-PROJEKTA s.r.o. poskytuje komplexné služby v oblasti navrhovania všetkých druhov stavieb.

Naša spoločnosť zaisťuje projektovú činnosť pre všetky veľkosti investičných zámerov v oblasti chemického, hutného a strojného priemyslu, v oblasti občianskych stavieb, zdravotníckych zariadení či jednoduchších stavieb v individuálnej bytovej výstavbe, ako aj v oblati infraštruktúry miest a obcí.

Naši projektanti majú oprávnenie na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe v zmysle Zákona Sovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch pre všetky kategórie.

Objekty a stavby zhotovené podľa našich projektov spĺňajú kritéria bezpečnosti, používateľnosti aj hospodárnosti.

...

Oblasti pôsobenia

Občianske stavby

 • Rodinné domy

 • Bytové domy

 • Polyfunkčné domy

 • Garáže a parkovacie domy

 • Obchodné centrá

 • Budovy pre obchod a služby

 • Administratívne budovy

 • Hotely a ubytovacie zariadenia

 • Športové haly a centrá

 • Ihriská, športoviská, telovýchovné plochy, otvorené tribúny

 • Budovy pre kultúru a umenie

Inžinierske stavby

 • Cesty a miestne komunikácie

 • Chodníky, verejné priestranstvá

 • Obytné a pešie zóny

 • Parkoviská, parkovacie a odstavné plochy

 • Poľné a lesné cesty

 • Komunikácie pre cyklistov

 • Oporné múry

 • Údržba, opravy a rekonštrukcie komunikácií

 • Dočasné a definitívne dopravné značenie

 • Inžinierske siete

 • Ostatné inžinierske objekty

Priemyselné stavby

 • Výrobné haly s ich technickým vybavením

 • Automatizované technologické pracoviská

 • Montážne haly

 • Skladové haly a priestory

 • Sklady s aizáciou, logistické centrá

 • Sklady horľavých kvapalín

 • Autosalóny a autoservisy

 • Poľnohospodárske objekty