Cenník

Pri určovaní ceny sa postupuje pre každý prípad individuálne v závislosti od typu stavby, zložitosti a rozsahu riešenia projektu. Vychádza sa z cenníka na výpočet ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností vo výstavbe vydaného SKSI, ako aj zo sadzobníka UNIKA. Orientačná cena za projekt pre stavebné povolenie (PSP) je 1-5% a za realizačný projekt (RP) je 2-10% zo započítateľných nákladov stavby. Vo všeobecnosti platí, že čím sú vyššie celkové náklady stavby, tým je percentuálna sadzba za projekt rovnakého typu objektu nižšia.

Orientačné ceny projektov niektorých typov novostavieb

typ objektu náklady stavby štúdia projekt pre stavebné povolenie realizačný projekt
jednoduchý rodinný dom 70 000 € 750 € 2 300 € 3 500 €
väčší rodinný dom 150 000 € 1 000 € 3 500 € 6 000 €
menšia administratívna budova 500 000 € 7 000 € 21 000 € 38 000 €
väčšia administratívna budova 1 500 000 € 16 000 € 48 000 € 88 000 €
budova pre obchod a služby 2 000 000 € 20 000 € 60 000 € 110 000 €
priemyselný objekt, výrobné priestory chemického, alebo potravinárskeho priemyslu 200 000 € 5 000 € 14 000 € 25 000 €
priemyselná budova – výrobná hala, automatizovaná skladová hala 3 000 000 € 20 000 € 69 000 € 125 000 €
priemyselná budova – jednoduchá skladová hala bez technológie 3 000 000 € 5 000 € 21 000 € 38 000 €
jednoduchý rodinný dom
náklady stavby 70 000 €
štúdia 750 €
projekt pre stavebné povolenie 2 300 €
realizačný projekt 3 500 €
väčší rodinný dom
náklady stavby 150 000 €
štúdia 1 000 €
projekt pre stavebné povolenie 3 500 €
realizačný projekt 6 000 €
menšia administratívna budova
náklady stavby 500 000 €
štúdia 7 000 €
projekt pre stavebné povolenie 21 000 €
realizačný projekt 38 000 €
väčšia administratívna budova
náklady stavby 1 500 000 €
štúdia 16 000 €
projekt pre stavebné povolenie 48 000 €
realizačný projekt 88 000 €
budova pre obchod a služby
náklady stavby 2 000 000 €
štúdia 20 000 €
projekt pre stavebné povolenie 60 000 €
realizačný projekt 110 000 €
priemyselný objekt, výrobné priestory chemického, alebo potravinárskeho priemyslu
náklady stavby 200 000 €
štúdia 5 000 €
projekt pre stavebné povolenie 14 000 €
realizačný projekt 25 000 €
priemyselná budova – výrobná hala, automatizovaná skladová hala
náklady stavby 3 000 000 €
štúdia 20 000 €
projekt pre stavebné povolenie 69 000 €
realizačný projekt 125 000 €
priemyselná budova – jednoduchá skladová hala bez technológie
náklady stavby 3 000 000 €
štúdia 5 000 €
projekt pre stavebné povolenie 21 000 €
realizačný projekt 38 000 €

Ako je vidieť podľa uvedených prípadov, cena sa môže pohybovať vo veľmi širokom spektre, rovnako ako je to aj so zložitosťou a komplexom problémov, ktoré je potrebné v každom individuálnom projekte vyriešiť. Cenu teda stanovujeme vždy individuálne na základe požadovaného rozsahu, požiadaviek klienta, ako aj dostupných podkladov.

Hodinové sadzby

popis práce cena
Projekčné práce, práce na posudkoch 25 - 35 €/hod
Autorský dozor 25 €/hod
Obhliadky stavieb (hodnotenie stavu, posúdenie možností úprav) 25 € + 25 €/hod
Konzultácie a poradenstvo 20 €
Inžinierska činnosť (vybavenie povolení) 20 €
Pomocné práce, kopírovanie, kompletovanie, zameriavanie 15 €
Cestovné náklady 0,50 €/km

Posúdenie stavu bezpečnosti stavieb

Vykonávame aj odborné prehliadky stavieb, ich nosných aj nenosných konštrukcií pre účely zistenia stavu bezpečnosti a spoľahlivosti týchto konštrukcií v zmysle požiadaviek §13 ods.3 Zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Výsledkom je správa z prehliadky stavby s jej popisom a závermi prehliadky, ktorú vyžadujú Inšpektoráty práce. Súčasťou správy je aj fotodokumentácia a návrhy na odstránenie prípadných nedostatkov a porúch. Orientačná cena za tieto prehliadky stavieb je 250€ + 0,20€/m2 podlahovej plochy, pri objednávateľom poskytnutej projektovej dokumentácii objektu a súčinnosti pri obhliadke.

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.